Angajari - Centrul de Afaceri și Expoziții "Mircea Cancicov" Bacău

Angajari

SC Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău SA, organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de consilier comerț și marketing, organizator de târguri și expoziții și economist. Concursul se va desfășura la sediul societății din Calea dr. Alexandru Șafran, nr. 145, Bacău, în data de 19 aprilie 2016.
În vederea participării la concurs, candidații depun la secretariatul Comisiei de Concurs, până la data de 12 aprilie 2016, dosarul care va conține în mod obligatoriu:
– Copia actului de identitate;
– Cerere de înscriere la concurs;
– Copiile conforme cu originalul ale diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– Adeverință care să ateste vechimea în munca de specialitate;
– Cazierul judiciar;
– Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
Descrierea posturilor vacante – condiții de participare:
– Consilier comerț și marketing normă întreagă, perioadă determinată (max. 2 ani) – vechime 1 an în specializare – studii economice, marketing, juridice; abilități de negociere, inițiativă, aptitudini pentru promovare produse și disponibilitate.
– Organizator de târguri și expoziții normă întreagă – perioadă determinată (max. 1 an) – vechime 3 ani în specializare – studii economice, marketing, management, inginerie; abilități de negociere, inițiativă, disponibilitate, bune capacități de organizator;
– Economist ½ normă, perioadă nedeterminată – vechime 3 ani în specializare – studii economice, abilități de negociere/comunicare, inițiativă, disponibilitate.

Bibliografia și tematica
– bibliografia pentru proba de concurs aferentă posturilor temporar vacante de consilier economist în comerț și marketing și de organizator de târguri și expoziții:
1. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare – societatea pe acțiuni;
2. OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
3. Prezentarea unui plan de promovare a S.C. Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău S.A;
4. Prezentarea unui plan de realizare a unei expoziții sau eveniment cu o temă la alegere.

– bibliografia pentru proba de concurs aferentă postului vacant de economist:
1. Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare – societatea pe acțiuni;
2. OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
3. Ordin nr. 923 din 11 iulie 2014 (actualizat) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar propriu.

Comisia de concurs