ANUNȚ – Privind organizarea evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al SC CENTRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIȚIONAL BACĂU SA - Centrul de Afaceri și Expoziții "Mircea Cancicov" Bacău

ANUNȚ – Privind organizarea evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al SC CENTRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIȚIONAL BACĂU SA

Actualizare 13:05.2014:

În urma etapei de selectare a dosarelor candidaţilor înscrişi pentru obținerea calității de membru în Consiliul de administrație al SC CENTRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIȚIONAL BACĂU SA s-au constatat următoarele:

– S-au înscris 2 (doi) candidați, în persoana domnilor PALADE CRISTIAN și FECHET MIRCEA
– După analiza dosarelor depuse s-a constatat că au fost întrunite de ambii candidați criteriile stabilite prin anunțul publicat pe www.caebacau.ro

Membrii comitetului de nominalizare propune admiterea candidaților pentru proba interviului, care va avea loc pe data de 14.05.2014 ora 11.00.

SC CENTRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIȚIONAL BACĂU SA, prin Comisia de evaluare/selecţie prealabilă a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al SC CENTRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIȚIONAL BACĂU SA, constituită prin DECIZIA nr. 632/24.04.2014.
Anunţă organizarea evaluării/selecţiei prealabile a candidaţilor pentru membrii Consiliului de Administraţie al SC CENTRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIȚIONAL BACĂU SA, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, după cum urmează:

2 (două) posturi de administrator

CONDIŢII GENERALE ŞI SPECIFICE:

I.1 Condiţii generale:
1. cetăţenia română;
2. stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale valabile;
3. capacitate deplină de exerciţiu;
4. nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
5. să nu fie incapabile, potrivit legii, ori sa nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mita, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare;
6. să nu facă parte din mai mult de alte 4 consilii de administraţie ale unor regii autonome sau societăţi comerciale.

I.2 Condiţii specifice:
 studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
 experienţă în administrarea/ managementul unor întreprinderi publice / societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate specific;
 nu se află într-un conflict de interese cu societatea la care candidează.

II. Criterii de selecţie:
 Cunoştinţe de afaceri specifice obiectului de activitate al regiei;
 Experienţă in elaborarea/dezvoltarea de strategii corporative;
 Cunoştinţe solide privind bunele practici de guvernanta corporativa;
 Abilităţi manageriale evaluate pe baza următoarelor criterii:
1. capacitate de analiză şi sinteză
2. abilităţi de comunicare (scris şi vorbit)
3. orientare către rezultate
4. capacitate de luare a deciziei
 Pregătire academică în domeniul de activitate al societății.
 Studii postuniversitare în domeniul managementului întreprinderii.

Constituie un avantaj:
 Experienţa în companii multinaţionale, autorităţi ale statului;
 Cunoştinţe despre strategii de afaceri;
 Calitatea de membru în alte consilii de administraţie din domeniul de activitate al societății sau un domeniu similar.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII:
1. CV în format Europass;
2. Cazier judiciar;
3. Copii + originale ale actelor de studii (pentru cei care au finalizat studiile în străinătate este necesară dovada echivalării studiilor eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor);
4. Copie act identitate;
5. Copie carnet de muncă/alte documente doveditoare eliberate de autoritățile competente sau angajator;
6. Dovada numirii în calitate de administrator/manager (dacă este cazul);
7. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 1 lună anterior depunerii candidaturii, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
8. Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ori ca nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională;
9. Declaraţie pe proprie răspundere care sa confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selecţie, precum şi de a se putea verifica informaţiile furnizate;
10. Proiect al unui plan de administrare care să conţină o propunere de strategie de administrare a societății comerciale pentru care se aplică (maximum 2 pagini).
ETAPELE DE DESFĂŞURARE A SELECŢIEI:
1. Selecţia dosarelor de înscriere
2. Interviul candidaţilor selectaţi se va face pe baza bibliografiei următoare:
a. Legea 31/1990 privind societățile comerciale – cu modificările şi completările ulterioare;
b. OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
Pentru interviu se stabileşte un punctaj maxim de 100 puncte, rezultatul obţinut de candidat reprezentând suma punctajelor obţinute la această probă. Punctajul minim necesar pentru a fi declarat “admis” este de 70 de puncte.
Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al SC CENTRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIȚIONAL BACĂU SA .
Candidaturile:

Candidaturile si documentele solicitate se vor depune în termen de 5 zile de la data publicării anunţului, la sediul SC CENTRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIȚIONAL BACĂU SA din Bacău, Cal. Dr. Alexandru Șafran, nr. 145, în plic închis şi sigilat. Candidaţii vor primi un număr de înregistrare şi data depunerii candidaturii.
Plicul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al SC CENTRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIȚIONAL BACĂU SA, precum şi numele, prenumele şi domiciliul candidatului.
Rezultatul selecţiei dosarelor va fi comunicat în scris candidaților în termen de 2 zile pe site-ul SC CENTRUL DE AFACERI ȘI EXPOZIȚIONAL BACĂU SA: www.caebacau.ro.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul unui interviu, data, ora şi locul desfăşurării interviului urmând să fie anunţate telefonic.